Pomáhej i ty! MŠ Vilík….

Koubasket opět mění směr pomoci a po Patrikovi přebírá štafetu speciální MŠ Vilík z Děčína, která se zaměřuje na předškolní vzdělávání právě dětí, kterým koubasket pomáhá, kterým pomáháte vy všichni. MŠ nyní potřebuje zakoupit interaktivní tabuli, která stojí opravdu hodně peněz a tak si jí nemůže dovolit, ale na druhou stranu ji moc potřebuje, protože by dětem velice usnadnila jejich vzdělávání, jejich komunikaci atd. Možná moc lidí ani nevědělo, že v Děčíně nějaká taková mateřská školka je a tak jsem se rozhodl, že vám jí společně s paní ředitelkou Ivanou Poschovou popíšeme a vysvětlíme, o co tady vlastně jde. Velice zajímavé čtení…

Já osobně se moc těším na následující týdny, protože nás čeká spousta zajímavých akcí, na kterých se bude pomáhat právě této organizaci, která si zaslouží, aby o ní všichni věděli. Vánoce se blíží a tak je nejvyšší čas začít nakupovat dárky a dělat radost dvojnásobnou. Mrkněte na shop a pomáhejme společně!

http://smsvilik.webnode.cz/                       www.koubasketshop.cz     logo-koubasket-tagline2

Jak dlouho je vaše MŠ v provozu a jak se jí daří?

Naše speciální mateřská škola Vilík byla otevřena od 1.9.2015 (zápis do školského rejstříku), ale už v předchozích letech se věnovala předškolnímu vzdělávání. SMŠ Vilík Zajišťuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku – dětem s různým typem i stupněm postižení (vadami řeči, vadami sluchu, vadami zraku, tělesným postižením nebo zdravotním omezením, mentální retardací a autismusmem) i dětem s kombinovanými vadami. Naše škola má otevřenou jednu třídu pro 6 dětí. Je to pro nižší počet dětí než v běžné MŠ z důvodu zajištění individuálního přístupu. Vzhledem ke speciálním potřebám dětí je činnost je rozšířena o poskytování speciální péče – reedukaci, kompenzaci a  relaxaci. Aktivity v průběhu dne jsou časově rozvrženy do bloků, které vychází z potřeb dítěte. Přirozeně se tedy střídají hra, spontánní aktivity s činnostmi řízenými pedagogy, činnosti v kruhu s činnostmi frontálními. Výchovně vzdělávací proces ve svém základu vychází z koncepce vzdělávacího programu , který je postaven na následujících principech: důraz na individuální přístup ke každému dítěti; vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti; rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Speciální pedagog denně věnuje vymezený čas dětem v individuálních činnostech a logopedické péči, vše dle individuálních vzdělávacích plánů.  Pro dítě s handicapem je v předškolním věku priorita: menší počet dětí, individuální vzdělávací program, vzdělaný personál, speciální pomůcky.

Jak se k vám dítě může dostat?

Dítě je vřazováno do systému speciálního školství na základě doporučení školského poradenského zařízení, což je speciálně pedagogické centrum , pedagogicko- psychologická poradna nebo lékaře.

Vybíráte si?

Vzhledem k tomu, že nemáme tolik volných míst jako v klasické mateřské škole,místa jsou obsazena, takže nevybíráme.

Je nějaké doporučení?

Doporučení můžeme získat přímo u rodičů ( např. paní Šuberová – maminka Honzíka, p. Štefánek …..) našich klientů nebo u spolupracujících organizací např. Ranná péče Liberec, SPC Děčín, Krůčky

Jak je to s finančními prostředky?

Vzhledem k tomu, že jsme zapsáni ve školském rejstříku, tak finanční prostředky získáme pouze dle normativu na dítě od krajského úřadu, finanční prostředky se zasílají zpětně vždy čtvrtletně, dále jsou to měsíční příspěvky od rodičů .

logo-koubasket-tagline2

Jinak mimo provoz SMŠ Vilík pro veřejnost dlouhodobě nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou doplňkovou činností naší práce, jedná se především o vzdělávací kurz „Předškolák“, který je určen pro děti v předškolním věku, praktické semináře na téma „Jak pracovat s dítětem PAS“, vzdělávací kurz „Autismus“, a nově je připravený zájmový útvar, který je určen pro děti s různým hendikepem, bude probíhat dvakrát v týdnu a pod vedením speciálních pedagogů si budeme si hrát, cvičit, seznamovat se s různými výtvarnými technikami, v muzikoterapii budeme používat zobcovou flétničku a Orffovy nástroje.

Musí něco platit i rodiče dětí?

Ano, rodiče hradí příspěvek měsíčně na celodenní pobyt ve výši 1 550,-KČ, ale bohužel v současné době máme už takové rodiče, kteří dluží na školném 2 měsíce.

Dá se vůbec něco takového v dnešní době dělat bez sponzorských příspěvků?

Snažíme se využít finanční podpory prostřednictvím vyhlášených grantů a různých dotací, finančních prostředků sponzorů. Žádost o pomoc při získávání finančních prostředků na interaktivní tabuli bylo osloveno již několik  případných sponzorů, například se jedná o ministra Babiše, společnost HEINEKEN a.s., Žatecký pivovar, Plzeňský Prazdroj, Benzina s.r.o. Shell Czech republic, NOPROSU s.r.o., PAP OIL, s.r.o., ale prozatím bez úspěchu, společnost Škoda, která také byla oslovena, tak ta nám sdělila, že bohužel na tuto aktivitu nepřispívá. Máme velké plány, do budoucna, chtěla bych dále pro naše děti zajistit možnost dopravy(školní bus – rozvoz dětí)  do mateřské školy vlastním minibusem, a hlavně rozšířit kapacitu dětí, kteří potřebují speciální péči. Věříme, že i v našem malém městě se najdou lidi, kteří mají zájem pomáhat dětem s handicapem

Proč zrovna interaktivní tabule?

Naše speciální mateřská škola se věnuje dětem s kombinovaným postižením různého druhu a stupně závažnosti, dětem s mentálním postižením a somatickými problémy. Některé děti verbálně nekomunikují a i pro ně je interaktivní tabule jednou z výukových prostředků, která jim formou různorodých aktivit pomáhá rozvíjet myšlení, procvičovat koncentraci, motivuje je k činnostem. Pomáhá jim poznávat a pochopit náš svět.

Interaktivní tabule nebude sloužit pouze pro děti, které k nám docházejí, ale i pro děti, které budou navštěvovat zájmový útvar v odpoledních hodinách a opět se jedná o děti, kteří potřebují speciální péči.Bohužel je pro naši školu cenově nedostupná, ale potřebná pro další rozvoj našich dětí.

———————————————————————

Mimo rozhovor koubasket ještě přikládá žádost o poskytnutí sponz. příspěvku

Věc: Žádost o poskytnutí sponzorského daru na interaktivní tabuli, včetně příslušenství

Vážení,

obracíme se na Vás ve snaze získat pro nás nereálně vysokou finanční částku na zakoupení nové interaktivní tabule, včetně příslušenství, pro nestátní Speciální mateřskou školu Vilík. 

Naše mateřská škola se věnuje dětem s kombinovaným postižením různého druhu a stupně závažnosti, dětem s mentálním postižením a somatickými problémy. Některé děti verbálně nekomunikují a i pro ně je interaktivní tabule jednou z výukových prostředků, která jim formou různorodých aktivit pomáhá rozvíjet myšlení, procvičovat koncentraci, motivuje je k činnostem. Pomáhá jim poznávat a pochopit náš svět. Bohužel je pro naši školku cenově nedostupná.

Uvítáme jakýkoliv příspěvek, kterým nám poskytnete pro uskutečňování našeho vzdělávacího záměru. Buďte si jisti, že opravdu pomůže jakákoli výše darované částky. Každý poskytnutý finanční, popřípadě věcný příspěvek bude deklarován darovací smlouvou.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: poschova.ivana@seznam.cz  nebo na telefonním čísle 603 156997.

 

Děkujeme předem za Vaši podporu a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci i v osobním životě.

 

S pozdravem

Ivana Poschová

Ředitelka Speciální mateřské školy Vilík

BÚ: 269591560/0300